ΣΤΟ KIZIRIDIS.STORE ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ!


Καλάθι Αγορών

Όροι της σύμβασης πώλησης από απόσταση

Το kiziridis.store (εφεξής «Ιστότοπος») είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» (εφεξής «η Εταιρεία») με έδρα τον Πειραιά, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 23, Τ.Κ. 18540, Α.Φ.Μ. 094336306 και αρμόδια την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αρ. μητρώου 044375107000, όπως οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α') όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kiziridis.store, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2107101848

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

 

Οι παρόντες όροι αφορούν και διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της Εταιρείας με τα πρόσωπα που εγγράφονται στον Ιστότοπο και σε όσους υποβάλλουν παραγγελίες στον Ιστότοπο, τηλεφωνικά ή δια μέσου των λογαριασμών της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής «οι Χρήστες»). Εγγραφόμενοι στον Ιστότοπο, οι Χρήστες ταυτόχρονα αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Χρήσης (διαθέσιμοι: https://www.kiziridis.store/terms-of-useκαι την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση (On line Sale Agreement). Η αποδοχή των Όρων και Συμφωνιών της παρούσας ισχύει για κάθε συναλλαγή με την Εταιρεία και την πώληση εμπορευμάτων που προσφέρονται μέσω του Ιστοτόπου, των τηλεφωνικών παραγγελιών και παραγγελιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το παρόν και για το μέλλον. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους Γενικούς Όρους Χρήσης και την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση, αλλά υποχρεούται να γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις/ανανεώσεις στους Χρήστες στον Ιστότοπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από τον Ιστότοπο κατά τη διαδικασία που ορίζεται (άρθρο 1) παρακάτω. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης πώλησης από απόσταση θεωρούνται ουσιώδεις.

 

 

Άρθρο 1 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ KIZIRIDIS.STORE

Η εγγραφή στον Ιστότοπο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο (α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (β) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, (γ) έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και (δ) διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Απαγορεύεται ρητά η εγγραφή στον Ιστότοπο σε πρόσωπα η εγγραφή των οποίων έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή/και διαγραφεί. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να κατέχει μόνο έναν (1) λογαριασμό και επιτρέπονται μέχρι 2 λογαριασμοί ανά διεύθυνση IP.

Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του στον Ιστότοπο παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για το πρόσωπό του, τη διεύθυνση κατοικίας και αποστολής και, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για να εγγραφεί στον Ιστότοπο. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει και δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου από Χρήστες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Οι Χρήστες εγγράφονται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στην Ιστοσελίδα με απαραίτητη προϋπόθεση την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων χωρίς την συμπλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, ζητείται από κάθε Χρήστη να ορίσει τα στοιχεία πρόσβασής του, τα οποία αποτελούνται από ένα όνομα Χρήστη (username) και έναν Κωδικό (password). Όσον αφορά στην επιλογή του username, απαγορεύεται στον Χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε ονομασία η οποία προσβάλλει τη δημόσια αιδώ ή/και τα χρηστά ήθη, ή βλάπτει τα δικαιώματα ή/και τα συμφέροντα τρίτων. Ο Χρήστης υποχρεούται να διατηρεί μυστικά το username και το password που διαθέτει για την πρόσβασή του στον Ιστότοπο και να μην τα παραχωρεί ή/και κοινοποιεί σε οποιουσδήποτε τρίτους. Ο Χρήστης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση και το απόρρητο των στοιχείων του πρόσβασης στον Ιστότοπο και, κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος, ή/και δαπάνη, ακόμα και νομικής φύσης, συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασής του.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να διαγράψει την εγγραφή Χρήστη από τον Ιστότοπο, οποιαδήποτε στιγμή, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει οποιαδήποτε ενέργεια που καθιστά μη ενδεδειγμένη, προβληματική ή/και αδύνατη, την διατήρηση της εγγραφής του Χρήστη στον Ιστότοπο όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η δόλια παρέμβαση στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και στην κατακύρωση των δημοπρατούμενων προϊόντων, η παροχή ανακριβών προσωπικών στοιχείων, η χρήση των στοιχείων πρόσβασης για παράνομους ή δόλιους σκοπούς, η παραβίαση οποιουδήποτε των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διακοπής ή/και διαγραφής της εγγραφής από τον Ιστότοπο, θα απαγορεύεται στο Χρήστη η δημιουργία νέας εγγραφής με προσωπικά στοιχεία που συνδέονται με το λογαριασμό που διακόπηκε ή διαγράφηκε από την εταιρεία.

Κάθε Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ζητήσει την διαγραφή του από τον Ιστότοπο αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο info@kiziridis.store. Η διαγραφή της εγγραφής από τον Ιστότοπο συνεπάγεται παύση λειτουργίας των στοιχείων πρόσβασης του Χρήστη και συνεπώς θα είναι αυτομάτως αδύνατη η περαιτέρω πρόσβαση σε αυτόν, για τον Χρήστη μέσω των εν λόγω στοιχείων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στον Ιστότοπο, θα πρέπει να ακολουθήσει νέα διαδικασία εγγραφής κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί ασφαλές πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL για την μετάδοση δεδομένων μέσω διαδικτύου.

 

Άρθρο 2 - ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να διατηρεί ένα καλάθι αγορών στο οποίο μπορεί να αποθηκεύει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει. Το «Το Καλάθι μου» επιτρέπει στον επισκέπτη να αποθηκεύει τα προϊόντα του σε ένα προσωρινό καλάθι αγορών. Όταν ο επισκέπτης αποχωρήσει από τον Ιστότοπο, θα αδειάσει και το καλάθι αγορών του. Το «Το Καλάθι μου» επιτρέπει στο μέλος να προσθέτει προϊόντα στο καλάθι αγορών του, τα οποία και αποθηκεύονται εκεί για να ολοκληρώσει την αγορά τους/ διαγραφή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Όλα τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών μέχρι να αγοραστούν ή να διαγραφούν (εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος).

Άρθρο 3 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι επισκέπτες/ χρήστες επιλέγουν από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένα προϊόντα/ κωδικούς προϊόντων και τα τοποθετούν στο Καλάθι Αγορών.

Οι παραγγελίες αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και οι χρήστες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας τους. Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη/ Επισκέπτη.

Στη συνέχεια επιλέγουν από το Καλάθι Αγορών τα προϊόντα που επιθυμούν τελικά να παραγγείλουν/ διαγράψουν.

Κατόπιν εισέρχονται στο Λογαριασμό τους ή δημιουργούν Λογαριασμό («Είσοδος») και εν συνεχεία  συμπληρώνουν στην ειδική φόρμα που προβάλλεται με τα στοιχεία τη διεύθυνσης αποστολής / χρέωσης καθώς και τον τρόπο αποστολής.

Τέλος επιθεωρούν τη συνολική εικόνα της παραγγελίας και επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής και την τυχόν έκδοση τιμολογίου. Αποδέχονται τους όρους της Σύμβασης Πώλησης από Απόσταση και δίνουν, κάνοντας κλικ στο πεδίο «Πληρωμή», την τελική εντολή παραγγελίας (μόνο τότε ολοκληρώνεται η εντολή παραγγελίας.) Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας, υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούμενο βήμα (κάνοντας «κλικ» στο βήμα που επιθυμούν).

 

Εν συνεχεία, μετά την αποδοχή της παραγγελίας από τον Ιστότοπο, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη που έχει ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό σημείωμα λήψεως της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας) και επιβεβαίωση των παραγγελθέντων ειδών/ προϊόντων, η διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, ο τρόπος πληρωμής, το συνολικό ποσό της παραγγελίας κλπ.

Η παραγγελία σας στον Ιστότοπο είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (24 ώρες) όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Τηλεφωνική παραγγελία:

Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας στο τηλέφωνο 2107101848

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσετε τηλεφωνική παραγγελία είναι να έχετε τους κωδικούς των προϊόντων, που βρίσκονται στη σελίδα του κάθε προϊόντος κάτω από τον τίτλο τους.

 

Παραγγελία μέσω λογαριασμών Κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram  κλπ):

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποστολή των κωδικών των προϊόντων και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των ΓΟΧ και των όρων της Σύμβασης Πώλησης από Απόσταση

 

Ώρες λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου

Καθημερινά από 07:30 έως 15:30, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων εμφανίζεται δίπλα στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος και παρόλο που η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για όλα τα είδη να βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες της, υπάρχει η πιθανότητα κάποια εξ αυτών να έχουν εξαντληθεί/ να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα ή ο κατασκευαστής/ προμηθευτής τους να έχει παύσει επ’ αορίστως την κατασκευή και διάθεση τους. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες ενημερώνονται για την διαθεσιμότητά τους κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας όπου και τους ζητείται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με τον Ιστότοπο για την τροποποίηση της παραγγελίας κατά περίπτωση.

Άρθρο 4 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλόλητας των ειδών/προϊόντων που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα. Ο Ιστότοπος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών. Ο Ιστότοπος επίσης έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος όμως δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή των χρηστών, καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.

Ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν ή περίπτωση έλλειψης εξαρτημάτων ο Ιστότοπος σας γνωστοποιεί ότι η υπαιτιότητα είναι αποκλειστική ευθύνη των προμηθευτών μας.

Άρθρο 5 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος και/ή της σύμβασης πώλησης από απόσταση (on-line sale agreement) και/ ή της ηλεκτρονικής πληρωμής (εφόσον αυτή γίνεται απευθείας στον Ιστότοπο).

Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες και γενικότερα το περιεχόμενο του Ιστοτόπου παρέχεται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο Ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο Ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπος.

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του Ιστοτόπου είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και ο Ιστότοπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουν συμπεριληφθεί στον Ιστότοπο αποδειχθεί ανακριβής.

Ειδικά για θέματα σχετικά με τις ιδιότητες, περιγραφή, χρήση, το τίμημα κλπ των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση οι επισκέπτες/ χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να επικοινωνούν με τον Ιστότοπο και δεσμεύονται απόλυτα από την σύμβαση πώλησης που τους ζητείται να συνάψουν κατά την διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούνται οι χρήστες να επικοινωνούν με τον Ιστότοπο πριν παραγγείλουν το προϊόν αυτό. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης/ επισκέπτης και σε καμία περίπτωση ο Ιστότοπος.

Άρθρο 6 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ότι ισχύει και στους Γενικούς Όρους Χρήσης (διαθέσιμοι: https://www.kiziridis.store/terms-of-use) του Ιστοτόπου.

Άρθρο 7 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ότι ισχύει και στους Γενικούς Όρους Χρήσης (διαθέσιμοι: https://www.kiziridis.store/personal-data) του Ιστοτόπου.

                                                                                            

Άρθρο 8 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ότι ισχύει και στους Γενικούς Όρους Χρήσης (διαθέσιμοι: https://www.kiziridis.store/terms-of-use) του Ιστοτόπου.

 

Άρθρο 9 - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Ιστότοπος για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, προσφέρει τη δυνατότητα της επιστροφής ή της αλλαγής των προϊόντων της παραγγελίας σας, αν για κάποιο λόγο δε σας ικανοποιούν. https://www.kiziridis.store/returns

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

  • ΔΕΝ γίνονται δεκτές αλλαγές / επιστροφές στα προϊόντα που αφορούν είδη προσωπικής υγιεινής και στα προϊόντα προσφοράς.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (δηλαδή εκτός των προϊόντων που εξαιρούνται) να επιστρέψουν τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους με α) αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος αχρησιμοποίητο, όπως ακριβώς ήταν πριν την πώληση στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας καθώς και όποιο δώρο πιθανώς περιελάμβανε αυτή στη διεύθυνση: με συνοδευτική ενυπόγραφη επιστολή από τον χρήστη ή β) με αυτοπρόσωπη επιστροφή του και αλλαγή στην έδρα της Εταιρείας στην ίδια διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί το επιπλέον δώρο, τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Στην υπό (α) περίπτωση, ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον χρήστη, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών/καρτελακίων με τις συνήθεις ενδείξεις/τιμή του προϊόντος που δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν). Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. ΔΑ, Απόδειξη Λιανικής, κλπ).

Περαιτέρω, επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση εσφαλμένης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Ιστότοπο, δηλαδή αποστολής λάθος προϊόντων ή προϊόντων κακής ή ελαττωματικής ποιότητας.

Σε περίπτωση που το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα λειτουργίας ή ποιότητας το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν τα κάτωθι:

Η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Το προϊόν πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο, όπως ακριβώς ήταν πριν την πώληση στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας καθώς και όποιο δώρο πιθανώς περιελάμβανε αυτή. Σε περίπτωση που δεν ισχύουν κατά την επιστροφή τα ανωτέρω ή δεν επιστραφεί το επιπλέον δώρο, τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, ή τιμολόγιο). Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις υποχρεούμαστε να αποδώσουμε το τίμημα που εισπράξαμε εντός 5 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής - παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, γίνεται με Τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό του πελάτη στις συνεργαζόμενες με εμάς Τράπεζες (Σε περίπτωση μη τήρησης λογαριασμού σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, τα έξοδα αποστολής εμβάσματος σε άλλη Τράπεζα, επιβαρύνουν τον πελάτη). Στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον χρήστη. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Σε περίπτωση που σας παραδοθεί κάποιο ελαττωματικό προϊόν, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό σχετικά με το προϊόν και το πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Αν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή αναλαμβάνουμε να το παραλάβουμε και να το αντικαταστήσουμε με δικά μας έξοδα.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του Ιστοτόπου το κόστος της επιστροφής βαρύνει τον Ιστότοπο και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει την επιστροφή των χρημάτων του, πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου προϊόντος ή την εκ νέου αποστολή της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή του προϊόντος γίνεται από το χώρο σας από την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε.

Ο Ιστότοπος δύναται να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών του, κοινοποιώντας τους σχετικούς νέους όρους στον Ιστότοπο.

Εφόσον ο Ιστότοπος κρίνει ότι ο χρήστης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής (π.χ. επιστρέφει επανειλημμένα προϊόντα) ή ενεργεί κακόπιστα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

Πριν την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε στο τηλέφωνο 2107101848 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kiziridis.store.

Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους θα επιστρέφεται στον χρήστη με δική του δαπάνη.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς τον Ιστότοπο ή την Εταιρεία, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Ο Ιστότοπος συνιστά τους Χρήστες να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των πωλούμενων προϊόντων θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται εμφανώς στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που δύναται να παρέχει η Εταιρεία / ο Ιστότοπος και σε κάθε περίπτωση χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία και χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία εφόσον επιθυμείτε, χωρίς επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων από την έδρα μας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολή e-mail στο info@kiziridis.store.

Άρθρο 10 - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

O Ιστότοπος προς εξυπηρέτηση των χρηστών του, τους παρέχει τη δυνατότητα να εξοφλούν την παραγγελία τους με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

1. Πληρωμή με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, έχετε τη δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής (web-banking) ή της φυσικής κατάθεσης σε έναν από τους κάτωθι λογαριασμούς με Δικαιούχο την: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε

 

• ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6552-104251-280 / IBAN:GR14 0171 5520 0065 5210 4251 280

• EFG EUROBANK: 0026.0432.27.0200137849 / IBAN:GR34 0260 4320 0002 7020 0137 849

• ΕΘΝΙΚΗ: 195/470323-59 IBAN:GR97 0110 1950 0000 1954 7032 359

• ALPHA BANK: 484 00 2330 000108 / IBAN:GR29 0140 4840 4840 0233 0000 108

 

Εάν η πληρωμή γίνει μέσω e-banking, μπορείτε να μας στείλετε το ηλεκτρονικό αποδεικτικό κατάθεσης μέσω email στο info@kiziridis.store ή με fax στο 210 4112290 αναγράφοντας και κάποιο αναγνωριστικό στοιχείο, π.χ. αριθμός παραγγελίας ή επωνυμία χρέωσης και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας.

Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο 2107101848 προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
α. Σε περίπτωση διατραπεζικής συναλλαγής το ποσό προμήθειας της τράπεζας επιβαρύνει τον πελάτη και όχι τον Ιστότοπο.

β. Σε περίπτωση που δεν γίνει η κατάθεση εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας σας, τότε η παραγγελία σας αυτομάτως ακυρώνεται.

 

2. Πληρωμή με Αντικαταβολή στον ταχυμεταφορέα: Σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε με αντικαταβολή, έχετε τη δυνατότητα καταβολής του αντιτίμου της παραγγελίας σας στον μεταφορέα μας ή τον ταχυμεταφορέα (Γενική Ταχυδρομική) κατά το χρόνο της παράδοσης.

Προσοχή: σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις  τα παραστατικά που εκδίδονται προς επιτηδευματίες  και η αξία τους ξεπερνά τα 250€ πρέπει να εξοφλούνται μόνο με τραπεζική κατάθεση ή χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση μεταβολής των φορολογικών διατάξεων ως προς το ύψος του ποσού καταβολής με μετρητά για συναλλαγές με ιδιώτες ή επιτηδευματίες, ο Ιστότοπος δύναται να αρνηθεί την πληρωμή με αντικαταβολή και να ζητήσει την καταβολή του ποσού της παραγγελίας με διαφορετικό τρόπο συναλλαγής συμμορφούμενο πάντοτε με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

 

3. Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα ή Χρεωστική Κάρτα: 

Η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος συναλλαγών της Τράπεζας Eurobank με σκοπό την ασφαλέστερη διαδικασία πληρωμής. Κανένα ευαίσθητο στοιχείο της πιστωτικής σας κάρτας δεν διατηρείται από τον Ιστότοπο. Υποστηριζόμενες κάρτες: Visa, Mastercard, American Express και Diners. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς επιβάρυνση με την χρήση συστημάτων ασφαλείας που καθορίζει η τράπεζα για τις συναλλαγές της.

 

4. Μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών PayPal: Το σύστημα PayPal είναι το ασφαλέστερο σύστημα συναλλαγών στο κόσμο. Ανήκει σε ένα παγκόσμιο οργανισμό και χιλιάδες χρήστες το εμπιστεύονται για τις καθημερινές τους συναλλαγές. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα του οργανισμού paypal.com/gr.

 

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 11 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για την αποστολή / παράδοση των παραγγελιών σας η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί ίδια μέσα, μεταφορικές εταιρείες ή εταιρείες courier (ταχυμεταφορικές). Τα έξοδα αποστολής αναφέρονται κατά την εκτέλεση και πριν την οριστική εκτέλεση της παραγγελίας. Το συνολικό ποσό που θα υπολογισθεί με βάση τα παραπάνω εμφανίζεται αυτόματα μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας παραγγελίας υποδηλώνοντας τον τόπο και τον τρόπο αποστολής (εκτός αντικαταβολής). Υποβολή της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των αντίστοιχων εξόδων.

Τυχόν επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν είτε από λανθασμένη ή ασαφή διεύθυνση αποστολής, είτε από απουσία  του πελάτη, είτε από τυχόν άρνηση παραλαβής κατά την παράδοση είτε μη έγκαιρης παρουσίας ή/και παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη κατά τη συμφωνημένη παράδοση επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη και υποχρεούται να τα αποδώσει αμελλητί στον μεταφορέα.

Οι χρεώσεις αποστολής παραγγελιών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιοχή

ΜΙΚΡΟ ΔΕΜΑ ΕΩΣ 2KGR

ΔΕΜΑ 3-5 Kgr με courier

ΔΕΜΑ 5 kgr και ανω *

Εντος ορίων νομού Αττικής

5€

7€

5€

Υπόλοιπη Ελλάδα

5€

7€

5€

Δυσπρόσιτες περιοχές

9,40€

14,40€

15€

 

*Οι παραγγελίες άνω των 5 Kgr εκτελούνται με μεταφορική εταιρία ή με ίδια μέσα. Απαιτούνται για την παράδοση 2-3 εργάσιμες ημέρες.

Το σύστημα σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ μεταφορικής εταιρίας και ταχυμεταφορικής βγάζοντας σας τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Ειδικές παραδόσεις (ογκώδη ή ευαίσθητα αντικείμενα ή δυσπρόσιτες περιοχές) εκτελούνται κατόπιν συμφωνίας.

Δωρεάν Παράδοση υφίσταται για περιοχές εντός ορίων νομού Αττικής για παραγγελίες άνω των 85€ και για την υπόλοιπη Ελλάδα για παραγγελίες άνω των 150€ (με μεταφορική εταιρία).

Οι παραγγελίες μέχρι 5kgr που θα γίνονται έως τις 14:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής θα αποστέλλονται στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών αυθημερόν και η παράδοση σε εσάς θα πραγματοποιείται μέσα σε 24-48 ώρες.

Όλα τα είδη τα οποία εμφανίζονται στον Ιστότοπο υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο προϊόν δεν μπορεί να αποσταλεί άμεσα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή και τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε για την νέα ημερομηνία αποστολής. Εάν κρίνετε ότι δεν σας εξυπηρετεί μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας και εάν αυτή έχει πληρωθεί, τα χρήματα σας θα επιστραφούν εντός 5 εργάσιμων ημερών σε τραπεζικό λογαριασμό των συνεργαζόμενων με εμάς τραπεζών.

Για την λήψη των παραγγελιών θα πρέπει να επιδεικνύεται η αστυνομική σας ταυτότητα.

 

Ανωτέρα βία

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, συγκεντρώσεις-κινητοποιήσεις, άσχημες καιρικές συνθήκες, επιδημίες ή πανδημίες κλπ), η παραγγελία σας δεν μπορεί να εκτελεστεί, θα σας ενημερώσουμε μέσω email για την πιθανή ημερομηνία εκτέλεσης, και θα περιμένουμε από εσάς επιβεβαίωση, για την ολοκλήρωση της αποστολής.

 

Άρθρο 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης (Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση), και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη/ επισκέπτη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο όλων των όρων χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι παρόντες όροι, οι Γενικοί Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για όλες τις συναλλαγές με τον Ιστότοπο ισχύει η Υ.Α. Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και οι διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για το λόγο αυτό το Δίκτυο οφείλει να πληροφορεί τους χρήστες για α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η επίσκεψη/ χρήση του kiziridis.stores προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στην έμπειρη ομάδα του kiziridis.stores απευθείας, αν παρόλα αυτά το επιθυμείτε μπορείτε να αξιοποιήσετε εναλλακτικά, την λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών προκύπτουν από την επίσκεψη / χρήση των σελίδων του Ιστοτόπου καθίστανται τα δικαστήρια του Πειραιά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς τον Ιστότοπο παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή (email) στη διεύθυνση info@kiziridis.store

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ εδώ.